• Ưu đãi Gửi tiết kiệm dành riêng cho Khách hàng Ưu tiên

Chương trình Ưu đãi Gửi tiết kiệm dành riêng cho Khách hàng Ưu tiên

Tặng tiền mặt vào tài khoản lên đến 30 triệu đồng Việt Nam khi Khách hàng Ưu tiên (Preferred Banking) gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên tại Ngân hàng CIMB Việt Nam.

Thời gian khuyến mại

Chương trình được áp dụng từ ngày 06/05/2020 đến hết ngày 31/07/2020.

Sản phẩm khuyến mại

Tiền gửi có kỳ hạn và Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn Việt Nam đồng từ 6 tháng trở lên (sau đây gọi chung là “Tiền gửi”).

Đối tượng áp dụng

Khách hàng Ưu tiên là cá nhân quốc tịch Việt Nam gửi Tiền gửi (sau đây gọi là “Khách hàng”) tại Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam (sau đây gọi là “Ngân hàng” hoặc “CIMB”) trong thời gian thực hiện Chương trình.

Phạm vi áp dụng

Áp dụng tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh trên ứng dụng Octo và tại quầy giao dịch CIMB.

Hình thức khuyến mại và cơ cấu quà tặng

Tặng tiền mặt vào tài khoản thanh toán/tài khoản giao dịch của Khách hàng tại CIMB, cụ thể như sau:

Nhóm Số Tiền gửi tối thiểu (VNĐ) tăng thêm so với số dư tiền gửi thời điềm cuối tháng liền kề trước Kỳ hạn gửi tối thiểu (tháng) Giá trị quà tặng (VNĐ)
A 1.000.000.000 6 500.000
2.000.000.000 1.500.000
B
1.000.000.000 12 1.000.000
2.000.000.000 3.000.000
Thể lệ chương trình
  1. Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng Ưu tiên tham gia gửi Tiền gửi tại Ngân hàng trong thời gian diễn ra Chương trình.
  2. Tài khoản Tiền gửi chỉ được xem là hợp lệ nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
  • Tài khoản Tiền gửi được mở mới trong thời gian diễn ra Chương trình.
  • Tổng số dư Tiền gửi tăng so với tổng số dư Tiền gửi thời điểm cuối tháng liền kề trước đó.

Ví dụ minh họa:

Tại thời điểm ngày 30/4, tổng số dư Tiền gửi của Khách hàng là 1 tỷ đồng.

Trường hợp 1:

  • Ngày 3/5: Khách hàng tất toán một khoản Tiền gửi đến hạn là 500 triệu đồng.
  • Ngày 10/5: Khách hàng gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng.

Số dư Tiền gửi ngày 31/5 của Khách hàng là 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, Khách hàng không thỏa mãn điều kiện nhận khuyến mại do không tăng số dư Tiền gửi so với tháng liền kề trước đó.

Trường hợp 2:

  • Ngày 3/5: Khách hàng tất toán một khoản Tiền gửi đến hạn là 500 triệu đồng
  • Ngày 10/5: Khách hàng gửi 1 tỷ đồng kỳ hạn 6 tháng và 500 triệu đồng kỳ hạn 3 tháng

Số dư Tiền gửi ngày 31/5 của Khách hàng là 2 tỷ đồng (tăng 1 tỷ đồng so với số dư Tiền gửi cuối tháng liền kề trước đó). Khách hàng sẽ được nhận quà tặng khuyến mại tương ứng với số Tiền gửi tăng thêm 1 tỷ đồng của kỳ hạn 6 tháng.

Khoản tiền gửi 500 triệu đồng kỳ hạn 3 tháng không đáp ứng điều kiện của Chương trình.

Trường hợp 3:

  • Ngày 3/5: Khách hàng tất toán một khoản Tiền gửi đến hạn là 500 triệu đồng
  • Ngày 10/5: Khách hàng gửi 1 tỷ đồng kỳ hạn 6 thán

Số dư Tiền gửi ngày 31/5 của Khách hàng là 1.5 tỷ đồng (tăng 500 triệu đồng so với số dư Tiền gửi cuối tháng liền kề trước đó). Khách hàng không thỏa mãn điều kiện nhận quà tặng của Chương trình.

Điều kiện và Điều khoản Chương trình

Tham khảo Điều kiện và Điều khoản chi tiết của Chương trình tại đây

Liên hệ
Email: cimbcare@cimb.com
Call Center: 1900 96 96 96