• Tài khoản vốn

Tài khoản vốn cho phép Doanh nghiệp liên quan đến đầu tư nước ngoài vào hoặc ra khỏi Việt Nam thực hiện các lệnh chuyển tiền vốn. Tài khoản này có thể được mở cho các Công ty liên doanh, 100% công ty có vốn đầu tư nước ngoài và các bên nước ngoài cho đến các hợp đồng hợp tác kinh doanh. Ngoài ra còn tạo điều kiện cho việc chuyển vốn bằng ngoại tệ từ nước ngoài về Việt Nam hoặc từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc chuyển nội địa cho các giao dịch được nói trên. Việc chuyển nhượng này sẽ được áp dụng giữa: công ty mẹ và các công ty con, các bên đối tác và các công ty liên doanh, Trụ sở chính và các chi nhánh, và giao dịch nội bộ.

Hãy ghé thăm chi nhánh Ngân hàng CIMB để đăng ký. Trưởng phòng Quan hệ Khách hàng của chúng tôi sẽ rất sẵn lòng hỗ trợ bạn.

DỊCH VỤ TÀI KHOẢN VNĐ Ngoại tệ
Phí mở tài khoản Miễn phí Miễn phí
Số dư tối thiểu ban đầu khi mở tài khoản Miễn phí Miễn phí
Số dư tối thiểu duy trì tài khoản VND 550,000 USD 25
Phí duy trì tài khoản không hoạt động (phí hàng tháng nếu  tài khoản không có giao dịch trong 180 ngày liên tiếp)  VND 264,000 USD 12
Phí đóng tài khoản sớm trong vòng 6 tháng sau khi mở 
Phí đóng tài khoản sau 6 tháng sau khi mở
VND 110,000

Miễn phí
USD 5

Miễn phí
Đặt hoặc sửa đổi lệnh thanh toán theo định kỳ VND 110,000
USD 5

In sao kê tài khoản (nhận tại ngân hàng) (phí theo tháng) 
- Trong vòng 12 tháng
- Sau 12 tháng

VND 44,000
VND 88,000

USD 2
USD 4
Xác nhận số dư hoặc thông tin tài khoản VND 110,000
USD 5
Xác nhận báo cáo kiểm toán (phí trên mỗi báo cáo)  VND 220,000 USD 10
Báo có/ Báo nợ (nhận tại ngân hàng) (phí theo trang)  VND 11,000
USD 0.5
Tra soát giao dịch tài khoản  VND 110,000 USD 5

 

Ghi chú

  • Biểu phí này đã bao gồm cả 10% thuế giá trị gia tăng VAT. 
  • Phí tính trên mỗi tài khoản, mỗi giao dịch hoặc mỗi yêu cầu, trừ khi được chỉ định khác trong biểu phí này. 
  • Các loại phí thu bởi ngân hàng khác sẽ được thu riêng. 
  • Loại tiền tệ thu phí sẽ được áp dụng tương ứng với loại tiền tệ của tài khoản tương ứng. 
  • Các phí nêu tại đây có thể được thay đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ và sẽ chỉ được thông báo trước khi pháp luật có yêu cầu. 
  • Các dịch vụ không được nêu tại biểu phí này sẽ được cung cấp với mức phí tương ứng được thông báo tại thời điểm yêu cầu. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.cimbbank.com.vn, gọi đến ngân hàng CIMB Việt Nam số 1900 969696 hoặc số +84 4 3266 3388

Truy cập để xem Điều khoản & Điều kiện.

 

Contact Us
1900 969696